Lämna
sidan!

درباره ما


کشیک خانم ها و دخترها در اومئو یک انجمن زنانه غیرانتفاعی می باشد که از سال ۱۹۷۹ توسط زنان و دختران برای زنان و دختران اداره می شود. ما به شما گوش می دهیم و می دانیم که تجربه و خشونت شما واقعی است.


ما زنان و دختران و کودکانی را ملاقات می کنیم که نیاز به حمایت و محافظت در برابر خشونت مردان و پسران دارند. پیش ما همچنین زنان و دخترانی که در روابط همجنس گرایان در معرض خشونت قرار دارند، می آیند و همچنین تراجنسیتی ها و دو قطبی ها با تجربه رفتار با ما بازدید می کنند.

ما می توانیم ارائه دهیم:
• حمایت با مکالمه تلفنی و ملاقاتی
• حمایت با مکالمه برای کودکانی که خشونت را در خانه تجربه کرده اند.
• مشاورت حقوقی
• حمایت در تماس با مقامات اداری، درمان پزشکی، وکیل و غیره.
• محل زندگی حفاظت شده

تمام کارهای بر مبنای اصل کمک به خود یاری و با شرایط شخص جستجوی حمایت رخ می دهد. تمام کسانی که پیش ما کار می کنند عهد سکوت دارند و شما امکان گمنام بودن را دارید.
ما هم روز و هم عصر کارمند نیمه کاره داریم اما کارمند غیرانتفاعی نیز داریم. تمام خانم هایی که شما پیش ما ملاقات می کنید دارایی تحصیلات پایه در مورد فمنیسم و دانش در مورد خشونت مردان علیه زنان دارند.

تماس
ساعت روز
دوشنبه – جمعه ۰۰ : ۱۶ – ۰۰ : ۸

ساعت شبانه – گروههای کشیک غیر انتفاعی
سه شنبه ها (SKSE) ۳۰ : ۱۸ – ۳۰ : ۱۷
سه شنبه ها (کشیک حقوق دان) ۰۰ : ۲۰ – ۰۰ : ۱۸
چهارشنبه ها (کشیک دختران) ۰۰ : ۲۰ – ۳۰ : ۱۷
چهارشنبه ها (کشیک چهارشنبه) ۰۰ : ۲۰ – ۰۰ : ۱۸
پنج شنبه ها (کشیک پنج شنبه) ۰۰ : ۲۰ – ۰۰ : ۱۸

mail@kvinnojoureniumea.se
۰۰ ۹۷ ۷۷ ۰۹۰

موفق گرفتن تماس نشدید؟ یک پیام بگذارید با اسم و شماره تلفن سپس ما با شما تماس می گیریم.

Skip to content